دوره و شماره: دوره 20، شماره 120، بهمن و اسفند 1388 
درگذشتگان

صفحه 124-132

ناصر الدین انصاری؛ محمد حسینی