چاپ نوشت ۲ قرآن بهرامی و نگاهی ب هکتاب تهای اعلای چا پنویسی پرکار ا م امهجور )احمد بن م حمد تبریزی(

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2022.74025

چکیده

در این مقاله ضمن اشاره ای اجمالی به اولین تلاش ها
در اروپا و جهان اسلام برای چاپ قرآن اطلاعاتی هرچند اندک در
خصوص چاپ و انتشار اولین قرآنهای چاپی ایران ارائه شده است
و در بخش اصلی مقاله به معرفی یکی از اولین قرآنهای چاپ
سنگی در شهر تبریز به قلم یکی از خوشنویسان پرکار و هنرمند
آن دوران پرداخت ه و در انتها فهرستی از آثار کتابت شده توسط او به
ترتیب تاریخی انتشار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها