تازه های نگارش و نشر: معاجم موضوعی مرکز پژوهشی دایرة المعارف علوم عقلی اسلامی، ترجمه و شرح خلاصه الحساب شیخ بهایی، مؤلف ناشناخته، نگاهی به کتاب دانشنامه جهان، زبان فارسی زبان علم،