دوره و شماره: دوره 20، شماره 115، بهار 1388 
12. درگذشتگان

صفحه 107-112

ناصر الدین انصاری؛ هادی نقی جلال آبادی