دوره و شماره: دوره 20، شماره 118، پاییز 1388 
2. آزمایشهای وجودی در قرآن

صفحه 11-16

علیرضا ذکاوتی قراگزلو


14. درگذشتگان

صفحه 120-123

ناصر الدین انصاری؛ هادی نقی جلال آبادی