دوره و شماره: دوره 20، شماره 119، زمستان 1388 
6. اسئله یوسفیه

صفحه 57-61

علی حیدری یساولی


15. درگذشتگان

صفحه 128-132

ناصر الدین انصاری؛ عبدالرحیم عقیقی بخشایشی