دوره و شماره: دوره 20، شماره 120، زمستان 1388 
10. درگذشتگان

صفحه 124-132

ناصر الدین انصاری؛ محمد حسینی