دوره و شماره: دوره 21، شماره 121، بهار 1389 
3. عیسی بن مستفاد بجلی و کتاب «الوصیة»

صفحه 30-45

شیخ قیس بهجت عطار؛ عبدالحسین طالعی


14. درگذشتگان

صفحه 124-126

ناصر الدین انصاری