دوره و شماره: دوره 21، شماره 122، خرداد و تیر 1389 
16. کتابشناسی آثار یاقوت حموی

صفحه 113-124

الهی پاکستانی؛ حسین علینقیان


17. درگذشتگان

صفحه 125-132

ناصر الدین انصاری؛ سید ابوالحسن مختاباد؛ صنم نظامی