دوره و شماره: دوره 21، شماره 123، مرداد و شهریور 1389 
6. تاریخ گمشده نوفلی

صفحه 58-83

سپاستین گونتر؛ حمید باقری


9. قرآنیات

صفحه 93-96

ولی قیطرانی