دوره و شماره: دوره 21، شماره 124، مهر و آبان 1389 
3. سیری در مقامع الفضل

صفحه 21-24

علیرضا ذکاوتی قراگزلو


7. فرهنگ نامه اصول فقه

صفحه 79-87

محمد هادی یعقوب نژاد


12. تألیفات طبی سیوطی

صفحه 115-126

محمد زهیر بابا؛ حسین علینقیان


13. درگذشتگان

صفحه 127-130

ناصر الدین انصاری