دوره و شماره: دوره 21، شماره 125، آذر و دی 1389 
1. رویکرد اخباریان شیعه به تفسیر

صفحه 2-14

بی تاد لوسن؛ محمد حسن محمدی مظفر


2. تارخی تحولات طبقه بندی و رتبه بندی در فرهنگ اسلامی

صفحه 15-20

محمد فتحی عبدهادی؛ احمد بدر؛ محمد حسینی


14. درگذشگان

صفحه 133-134

ناصر الدین انصاری