دوره و شماره: دوره 22، شماره 131، آذر و دی 1390 
1. کتابخانه های اسلامی قرون وسطی در آثار شرق شناسان

صفحه 7-21

ابراهیم پورهادی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ مهدیه چیت ساز؛ مریم درخشان


10. سیره پیامبر: مسأله منابع

صفحه 97-101

اسما افسرالدین؛ رامینا آتش فراز


13. معرفی گزارشی

صفحه 134-137

اسماعیل مهدوی راد


14. مجله های پژوهشی

صفحه 138-141

اسماعیل مهدوی راد


15. درگذشتگان

صفحه 142-146

ناصر الدین انصاری