دوره و شماره: دوره 24، شماره 142، مهر و آبان 1392 
11. معرفی گزارشی

صفحه 103-106

اسماعیل مهدوی راد


12. مجله های پژوهشی

صفحه 107-108

اسماعیل مهدوی راد