دوره و شماره: دوره 27، شماره 157، فروردین و اردیبهشت 1395 
سند، منبعی دست اول در تحقیقات و پژوهش ها

صفحه 44-47

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری