دوره و شماره: دوره 27، شماره 160، آذر و دی 1395 
آشنایی با اسناد الکترونیکی

صفحه 44-47

محمد حقی خوانساری؛ نیره خداداد شهری