دوره و شماره: دوره 25، شماره 145، فروردین و اردیبهشت 1393 
12. معرفی گزارشی

صفحه 124-126

اسماعیل مهدوی راد


13. مجله های پژوهشی

صفحه 127-128

اسماعیل مهدوی راد


14. درگذشتگان

صفحه 129-131

ناصر الدین انصاری