دوره و شماره: دوره 25، شماره 146، خرداد و تیر 1393 
13. معرفی گزارشی

صفحه 117-122

اسماعیل مهدوی راد


14. مجله های پژوهشی

صفحه 123-125

اسماعیل مهدوی راد


15. درگذشتگان

صفحه 126-130

ناصر الدین انصاری