دوره و شماره: دوره 25، شماره 148، مهر و آبان 1393 
5. معارف وحیانی 2

صفحه 40-44

عبدالحسین طالعی


11. معرفی گزارشی

صفحه 118-122

اسماعیل مهدوی راد