دوره و شماره: دوره 31، شماره 186، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-415 
18. نکته حاشیه یادداشت

صفحه 359-394

رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ احمد خامه یار؛ مرتضی کریمی نیا؛ سهیل یاری گل درّه؛ محمد ابراهیم مالمیرا


19. درگذشتگان

صفحه 395-415

ناصر الدین انصاری