دوره و شماره: دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 1-356 
16. نکته حاشیه یادداشت

صفحه 283-320

مرتضی کریمی‌نیا؛ رسول جعفریان؛ روح الله شهیدی؛ جویا جهانبخش؛ سید محمدحسین حکیم؛ سید صادق حسینی اشکوری


17. درگذشتگان

صفحه 321-355

ناصر الدین انصاری