دوره و شماره: دوره 31، شماره 184، مهر و آبان 1399، صفحه 1-386 
15. نکته حاشیه یادداشت

صفحه 321-342

حمید رضا تمدن؛ سید صادق حسینی اشکوری؛ روح الله شهیدی؛ محسن احمدوندی؛ رسول جعفریان؛ مرتضی کریمی نیا


16. درگذشتگان

صفحه 343-385

ناصر الدین انصاری