دوره و شماره: دوره 30، شماره 176، تیر 1398 
اعجاز قرآن در قرآن؟

صفحه 41-54

ماتیاس رادشایت؛ ملیحه احسانی نیک