دوره و شماره: دوره 29، شماره 172، آذر و دی 1397 
9. مأخذ شناسی توصیفی آزاداندیشی

صفحه 125-138

محسن جبارنژاد؛ شریف لک زایی