دوره و شماره: دوره 29، شماره 170، خرداد و تیر 1397 
5. شاخت و سنت نبوی

صفحه 37-68

محمد مصطفی اعظمی؛ نرگس بهشتی


7. لطایفی از الاغانی

صفحه 75-88

علیرضا ذکاوتی قراگزلو