دوره و شماره: دوره 18، شماره 104، تابستان 1386 
1. دانش تفسیر در نگاشته های مستشرقان

صفحه 2-20

عبدالرزاق بن اسماعیل هرماس؛ علی راد