دوره و شماره: دوره 19، شماره 109، بهار 1387 
14. درگذشتگان

صفحه 105-108

ناصر الدین انصاری؛ عبدالحسین جواهرکلام