دوره و شماره: دوره 19، شماره 112، پاییز 1387 
1. ادبیات و قرآن

صفحه 2-20

وداد القاضی؛ مستنصر میر؛ نصرت نیل ساز


10. درگذشتگان

صفحه 131-133

عبدالحسین جواهرکلام