دوره و شماره: دوره 19، شماره 113، زمستان 1387 
13. درگذشتگان

صفحه 131-136

ناصر الدین انصاری؛ عبدالحسین جواهرکلام