دوره و شماره: دوره 19، شماره 114، زمستان 1387 
11. درگذشتگان

صفحه 102-104

ناصر الدین انصاری؛ محمد حسن محمدی مظفر