استاد مرتضی به مثابه یک مورخ - متکلم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.68604

چکیده

جعفر مرتضی در مقام یک متکلم و مدافع مذهب، روش ها و تلاشهای خاص خود را دارند و از این جهت، در ادامه تاریخ طولانی علم کلام در شیعه قرار می گیرند. آنچه مد نظر نویسنده در نوشتار حاضر است، بررسی بروز و ظهور ایشان به مثابه یک متکلم شیعی در طرازی نوین و متناسب با شرایط جدید است. وی در راستای تحقق این هدف، پس از بیان سنت کلامی تاریخی در شیعه، از نقش ایشان در این زمینه و ذکر چند نمونه از تاش های کلامی جعفر مرتضی و مدل استدلال ایشان درباره آنها، سخن به میان می آورد.

کلیدواژه‌ها