نویسنده = محمد حسن محمدی مظفر
تعداد مقالات: 5
1. رویکرد اخباریان شیعه به تفسیر

دوره 21، شماره 125، زمستان 1389، صفحه 2-14

بی تاد لوسن؛ محمد حسن محمدی مظفر


3. درگذشتگان

دوره 19، شماره 114، زمستان 1387، صفحه 102-104

ناصر الدین انصاری؛ محمد حسن محمدی مظفر


4. تفسیر ثعلبی در جدال شیعه و سنی

دوره 19، 110-111، تابستان 1387، صفحه 34-44

ولید صالح؛ محمد حسن محمدی مظفر


5. پیوستگی سوره، تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم

دوره 18، 107-108، زمستان 1386، صفحه 2-9

مستنصر میر؛ محمد حسن محمدی مظفر